KAEDAH PENGESAHAN AKAD NIKAH
Merujuk kepada kitab????? ?????? ?? ?????? ???? ??????Karangan as-syeikh Muhammad  Amin al-Kurdiy  hlm 312  menyatakan: Rukun Nikah ada lima rukun: 1)    Suami Disyaratkan bahawa adalah ia -       Beragama islam -       Bukan mahramnya -       Ikhtiar suami bukan dasar paksaan -       Mengetahui nama isteri ,nasabnya , diri tubuh isteri -       Seorang lelaki tulen
2)    Isteri Disyaratkan bahawa adalah ia : -       Bahawa ia bukan mahram kepada suami -       Bahawa perempuan tersebut tertentu -       Sunyi daripada Iddah -       Bukan isteri orang -       Perempuan yang asli -       Islam atau ahli kitab yang diiktiraf oleh syara’
3)    Wali Disyaratkan bahawa adalah ia: -       Seorang yang islam -       Tidak fasiq -       Atas kerelaan sendiri menjadi wali bukan paksaan -       Baligh -       Berakal -        Merdeka bukan seorang hamba abdi -       Seorang lelaki yang tulen -       Tidak dalam keadaan ihram
4)    Dua orang saksi Disyaratkan bahawa  adalah ia: -       Islam -       Baligh -       Berakal -       Lelaki -       Medeka -       Mendengar -       Melihat -       Boleh bertutur -       Mengetahui bahasa lelaki (suami) dan wali nikah -       Seorang yang adil
5)    Sighah
Disyaratkan bahawa adalah ia: -Ijab iaitu berkata wali ( Aku nikahkan dikau atau  aku kahwinkan dikau…. ) - qabul iaitu berkata suami ( Aku terima nikahnya…..)PENGESAHAN DAKWAAN SUDAH BERKAHWIN Didalam kitab “  ?????? “ karangan Imam as-Syirazi , jld 5  halaman 543 cetakan Dar al-Qalam Damsyik Syiria ada menyebut :   ? ?? ??? ?????? ????? : ??? ??? ??????? ???? ???? ????? : ?? ???? ??? ???? : ??????  ????        ??????? ، ??????. Seseorang yang mendakwa dia sudah bernikah  ,Menurut pendapat Imam as-Syafei :  Dakwaan ini tidak  boleh diterima sehingga dia berjaya membuktikan seperti katanya ketika memberi keterangan   : “ Aku telah berkahwin dengan si Dia ( perempuan )  dengan berwalikan seorang wali  ( disebutkan nama  walinya ) dan dua orang saksi nikah  ( nama dua orang saksi ) serta dengan kerelaan perempuan itu.
Didalam kitab “    ??????? ??????? ?? ????? ???????? ????? ?????? ” karangan  Prof Dr. Muhammad al-Zuhayli  , hlm 477 cetakan Dar al-Fikr al-Mu’aasir Beirut  Lebonan ada mendatang contoh penghakiman Saidina Ali r.a iaitu:
??? ???  ?? ??? ??? ???? ???  ?? ???? ???? ??? ?????  ????? ??? ??? ???ّ ??? ???? ???  ، ????? ?????? ، ???? ??? ??????? ?????? Riwayat   daripada Saidina  Ali  r.a bahawa ada seorang  lelaki mendakwa dihadapannya bahawa ia sudah berkahwin dengan seorang  perempuan , lelaki itu telah berjaya membawa dua orang saksi pernikahannya , keputusan saidina Ali , beliau  telah mengesahkan pernikahan tersebut.

Merujuk didalam kitab “??? ??????” karangan al-Alim ‘Allamah as-Syeikh Zainuddin al-Malibariy , hlm 143 , cetakan maktabah wa Matba’ah Dar al-Ma’arib Pulau Pinang ad menyebut :  ??? ?????? ????? ??? ????? ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ??????? ???? ?????? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ??????? . Disyaratkan pada  dakwaan pernikahan  dengan  seorang perempuan,pihak pemohon hendaklah membuktikan dihadapan hakim  akan rukun dan syarat sah nikah ,  sepertimembuktikan wali nikah  , dua orang saksi lelaki yang adil dan juga  keredhaan  hati perempuan ( iaitu perempuan yang bukan al-Bikru ( anak dara sunti) adapun anak dara wali mujbir  boleh menikahkan anak perempuannya  tanpa keizinan daripada perempuan tersebut ).Maka tidak diterima dakwaan pernikahan seseorang itu tanpa diperincikan syarat-syarat sah nikah.

PENGESAHAN AKAD NIKAH
 Didalam kitab “  ????? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ???????” karangan al-‘Alim Qadhi Muhammad ibn Farhun , hlm 125, jld 1 , cetakan Dar al-Kutub al-‘lmiyyah Beirut Lebonan, ada menyebut  seperti berikut :
??? ????? ??? ? ????? ??  ???? ??????? ، ????ّ? ???????? ، ??? ????  ?????? ?? ???? ???? ?????? ، ??? ???? ?? ??? ????? ?????? ???? ???????  ، ?????? ????? ?????? ، ??????? ?? ????? ?????? ??????? ???? ?????? . 
Apabila  pasangan lelaki dan perempuan  mendakwa dan mengaku  bahawa mereka sudah bernikah, jika sekiranya mereka berdua bukan  warga negara  ,maka hakim menerima pengakuan atau dokumen pernikahan mereka..Sebaliknya , jika mereka berdua adalah warga negara  , hakim hendak memerintahkan pihak-pihak membuktikan nya   dan hakim  hendaklah  membuat siasatan tentang   wali dan saksi-saksi pernikahan  tersebut .

PENGIKTIRAFAN  KEPUTUSAN HAKIM SYARIE WILAYAH LAIN
Merujuk didalam kitab “     ????? ????? ??????? ?? ??????? ????????  “karangan Dr.Abdul Nasir Musa Abu Bashal hlm 73 ada menyebut :
  ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ?????? ??? ، ???? ?????? : ??? ???? ??? ??? ???? ?? ?????? ??? ???? ، ?? ??? ??????????? ، ???? ??????? ????? ???? ??????? ??? ?????? :  ?????? ????? : ???? ????? ??????? ، ???????? ????????? ??????? ??? ???????? ،  ????? ??? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ?????? ?????? ?????? : ??? ???? ???????? ???? ????????  ??? ????? ?? ???????? ، ????????? ?????????  ???? ?? ????? ????? ????? ????? ???? ????? ??????

Apabila dihadapkan dihadapan Hakim akan perintah hakim yang lain,Hakim tersebut berkata :Telah  thabit disisiku bahawa  perintah ini  adalah daripada Hakim (  nama Hakim )  kemudian beliau melaksanakan perintah tersebut. Permasaalan  ini terdapat dua pandangan  ulama:
1-    Mazhab Pertama : Jumhur  Fuqaha  seperti Hanafi, Maliki, dan qaul Rajih disisi  as-Syafeiyyah  berpendapat  bahawa perlaksanaan hukum tersebut bukan satu perintah daripada  (        ?????? ??????) hakim pelaksana.
2-    Mazhab Kedua : Sebahagian as-Syafeiyyah , al- Hambali dan Imam Ibnu as-Syaad dikalangan al-  Maliki , mereka berpendapat bahawa perlaksanaan perintah hakim  diwilayah lain adalah termasuk sebagai perintah yang sah daripada hakim pelaksana ?????? ??????
??? ???? ????? ????? ???? ???????? ?? ??? ??????? ????????? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ??????? : 1-   ?? ??? ?????? ، ?? ???? ?????? ?????? : ???? ??? ??? ?? ????? ?????? ?????? ??????? . 2-   ?? ???? ?????? ???????? ??? ?? ???? ??? ??? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ????? Perlaksanaan perintah hakim lain   adalah dikira sebagai perintah  yang  sah dari hakim yang melaksanakan perintah tersebut  apabila memenuhi  syarat-syarat  berikut :
1-    Lafaz  Hakim yang melaksanakan hukum itu hendaklah berkata  : Aku perintahkan seperti perintah hakim yang mengeluarkan perintah ini.
2-    Perintah ini dikeluarkan setelah pihak-pihak mengemukakan  dakwaan yang lengkap  dihadapan Hakim  yang kedua .

PEMBUKTIAN   PENGESAHAN  AKAD NIKAH
Keterangan pihak-pihak Didalam kitab Mu’iinul Hukkam’karangan imam Alauddin al-Tarabulsiy  , halaman 23 ada menyebut : ?? ??? ?????? ???? ?????? Apabila dihadapkan dihadapan  Hakim bicara , didapati perkara itu ada kemusykilan maka Hakim hendaklah  memerintahkan pemohon supaya memperjelaskan perkara tersebut,
? ?? ???? ????? ???? ??????? ??? ????? ??????? ???
Maka jika jawapan yang diberi  oleh pemohon masih ada kesamaran maka Hakim hendaklah  memerintahkan kepada pihak-pihak tersebut supaya menerangkan dengan jelas sehingga hilang kesamaran tersebut.
b.Pemeriksaan kepada saksi dan dokumentar
Merujuk kepada kitab “  ???? ?????????? “ karangan as-Saiyyid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu al-Husain , halaman 340 menyebut:
   ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???? ????? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ??????? ، ??????? ????? ???? ??? ????? ????? ?? ?????? ???????
Seorang Hakim  tidak boleh hanya bergantung kepada Syahadah atau Dokumentar sahaja tanpa melihat kepada keterangan lain dengan lebih teperinci  , ini adalah bertujuan untuk lebih berhati-hati (??????? ) dalam memutuskan satu-satu hukum, kebarangkalian wujudnya penipuan dalam  Syahadah atau  pemalsuan  dalam dokumen yang dikemukakan ke Mahkamah .
c.Keterangan seorang saksi dan sumpah syarie
Menurut didalam kitab “ ?????? ??????? ?? ?????? ????????”   oleh Syeikh   ???? ???? ?????hlm 107  ada  menyebut bahawa sesungguhnya Para Ulama  bersepakat  bahawa harus dalam pensyabitan hukum dalam kes Mal  dengan  hanya  berlandaskan  keterangan  seorang saksi dansumpah syarie

Dalil  Al-Hadis
Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan daripada Abdullah Abbas r.a.h katanya:   ?? ???? ???? (?)"??? ????? ????? "??? ???? : ?? ??????? Sesungguhnya Baginda Rasulullah s.aw telah berhukum hanya  dengan seorang saksi dan  sumpah Kata Amru bin Dinar : Hukum ini diharuskan didalam kes-kes Mal sahaja

Diriwayatkan daripada Jaafar bin Muhamad daripada bapanya  daripada saidina Ali r.a.h:    ?? ???? ???? ( ?) ? ??? ??? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ????? ??????

Sesungguhnya adalah  Baginda Rasulullah s.a.w  , saidina Abu Bakar dan saidina Usman berhukum  dengan seorang  saksi dan sumpah muddaeiy.
Didalam kitab “  ?????? ?? ???? ???????  ” karangan al-Imam Yahya ibnu Abi al-Khair al-Imraniy , jilid 13, hlm313  ada menyebut :

Menurut pandangan Saidina Abu bakar r.a, Saidina umar r.a, Saidina usman, Saidina Ali r.a , Ubaiy B bin Ka’ab , Umar ibnu al-aziz , Abu Salamah ibnu Abdul Rahman , al-Sa’biy , Syuraih , Fuqaha’ Madinah , Rabi’ah , Malik , Ahmad, Ishak ialah : “ Tia-tiap hak ( kes-kes Mal )boleh disabit  dengan seoarang saksi lelaki dan dua orang perempuan  dan boleh  disabitkan juga  dengan seorang  saksi lelaki dan sumpah plaitif  ”

Pendapat ini berdasarkan  :
1.    Hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan daripada Abdullah Abbas r.a.h katanya:   ?? ???? ???? (?)"??? ????? ????? "??? ???? :? ??? ??? ?? ??????? Sesungguhnya Baginda Rasulullah s.aw telah mensabitkan hukum  dengan seorang saksi dan  sumpah                                                                                      Riwayat Imam al-Baihaqi


Kata Amru bin Dinar : Hukum ini diharuskan didalam kes-kes Mal sahaja

Pembuktian dokumentar Dalil yang menunjukkan bahawa Dokumentar sebagai satu keterangan yang membuktikan ketulinan satu-satu kes , adalah seperti berikut:

1-Dalil  Al-Quran:

Firman Allah Taala:    ??????????? ????? ??? ??????? ???? ??? ??? ???? ???????   Maksud: Wahai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menulisnya                                                            Surah al-Baqarah :282


Firman Allah Taala:   ??????   ?????? ?????? ??? ???? ??????? ???????? ?? ????? ???? ????
Maksudnya: Dan budak-budak (hamba) yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian hendaklah kamu tuliskan perjanjian mereka , jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada mereka                                                                                                           Surah an-Nur:33

2-Hadis:
Telah diriwayatkan oleh al-Dahhak bin Sufyan  ??? ??? ???? ???? ( ?) ?? ??? ????? ???? ??????? ?? ??? ????? Al-Dahhak menyatakan: Rasulullah s.aw telah menulis kepadaku supaya isteri Ashyam al-Dababi mewarisi diyyah suaminya Hadis Nabi s.a.w :
?? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ??? : ?? ???? ???? ??? ???? ???? ???ّ? ??? :  ?? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ?????? ??? ?????? ?????? ???? .                                                                                                        ???? ????
Dari Abdullah bin Umar katanya : Bahawa adalah baginda Rasulullah s.a.w bersabda “ Tidak tidur seorang muslim itu pada waktu malamnya melainkan ia sudah menulis wasiat disisinya”                                                                                               Riwayat Imam Muslim
Berdasarkan Hadis diatas Kata Imam Ibnu Qaiyyim : "?? ?? ??? ???????? ??? ???? ?? ??? ?????? ????? ????? “ Sekiranya tidak boleh berpegang kepada tulisan sebagai bahan pembuktian sudah tentu  perintah Rasulullh s.aw  menulis wasiat sebelum tidur tidak memberi faedah “
3-Amalan Para Sahabat :
Begitu juga amalan para  al-Khulafa al-Rashidin , diataranya Surat Saidina Umar kepada Abu Musa al-Asharari dan Surat Ali kepada Abdullah bin Abbas Mahkamah juga merujuk  didalam kitab “Majallah al-Ahkam ‘Adliah “  Madah 69 yang memperuntukkan bahawa tulisan adalah salah satu cara pembuktian Sebagaimana didalam Madah: ?????? ??????? “ Tulisan itu seperti percakapan”
Pembuktian dengan Dokumentar adalah tidak bercanggah dengan hukum syara’ sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Dr. Said abin Darwis didalam kitabnya (?????????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ??????? ????????? ) mukasurat286 sebagaimana katanya: ?? ??? ????? ????? ??????? ????????? ?? ?????? ?????? ????????
Sesungguhnya telah sabit boleh berpegang dalam pembuktian dengan tulisan kerana ia  sabit dengan al-quran ;al-hadis dan Ijma’ para ulama
Begitu juga didalam kitab ““  ???? ?????????? “ karangan as-Saiyyid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu al-Husain , halaman 341menyebut:
  ? ??? ?? ????? ????? ?????? ???? ???? ??????? ?? ?????? ??? ??? ???? ?? ?????? ????? ، ?? ?? ?????
Pandangan ini dipetik daripada Imam Hassan  dan Shuwar al-Qadhi dan Abdullah al-Anbariy , mereka berpendapat bahawa seorang Qadhi  boleh menerima pembuktikan Dokumentar sekira ia kenal tulisan dan cop rasmi didalam dokumen tersebut.

PERMASALAHAN  WAKALAH
Adakah mesti akad wakalah( ijab dan qabul )  berada didalam satu majlis ? Untuk menjawab persoalan tersebut Mahkamah  suka  merujuk kepada kitab“????? ??????? ??? ???? ?????? ???? ??????”    karangan as-Syeikh Muhammad al-Zuhriy al-Ghamrawiy , halaman 235:
  ??? ????? ????? ?? ?????? ??? ?? ?????? Tidak disyaratkan qabul akad  wakalah dengan segera dan juga tidak disyaratkan berada didalam satu majlis
Begitu juga didalam  kitab????? ?????? ?? ?????? ???? ??????"”Karangan as-syeikh Muhammad  Amin al-Kurdiy  hlm 261   menyatakan:
  ??? ????? ??? ????? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ??? ??????? ، ??? ?? ???? ?????? : ????? ???? Tidak disyaratkan qabul akad wakalah dengan segera dan didalam satu majlis sebaliknya cukup sekadar perbuatan yang menunjukkan qabul atau  tiada wujud  elemen yang menunjukkan keengganan  penerimaan wakalah secara bertangguh, sekiranya wakil menolak wakalah tersebut maka hukum wakalah tersebut adalah  terbatal.

KUASA WALI MUJBIR

Menurut didalam kitab “       ????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ??????” karangan al-Syeikh Muhammad  Ibnu Ahmad Ba Fadhal al-Khadramiy, hlm 169 , cetakan Dar Ibnu Hazam  Beirut   Lebonan  , ada menyebut :
????? ?????  ????????  ??????? ?? ????? ????? ????  ????? ، ?? ???? ????? ، ??? ???????? ???? ????? Wali Mujbir iaitu ( Bapa dan Datuk ) boleh mewakilkan wali kepada sesiapa yang layak pada menikahkan anak daranya yang sudah baligh tanpa perlu mendapat keizinan daripada anak tersebut , hukum  ini adalah sama dengan kuasa  wali mujbir menikahkan anak daranya  tanpa perlu mendapat  keizinan anak  tersebut.
???????? ?? ???? ???????? ??????? ??? ????????? ?? ??????? ،  ?? ?? ??? ?? ??????? ، ??? ??? ??? ???? ?? ??? Adapun selain daripada wali mujbir , sekiranya mereka hendak mewakilkan wali  mestilah mendapat keizinan  terlebih dahulu daripada pihak pengantin  perempuan jika sekiranya ia tidak menghalang berbuat  sedemikian, Maka sekiranya   wali  mewakilkan pernikahan kepada seseorang  sedangkan tidak  meminta keizinan  terlebih dahulu daripada pihak perempuan  maka perlantikan wakil wali  tersebut  adalah tidak sahSYARAT WAKIL  WALI

Merujuk didalam kitab “        ????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ??????” karangan al-Syeikh Muhammad  Ibnu Ahmad Ba Fadhal al-Khadramiy, hlm 171 , cetakan Dar Ibnu Hazam  Beirut   Lebonan  , ada menyebut :
   ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ???? ?? ?????? ، ???? ???? ????? Syarat wakil  daripada wali  mestilah wakil tersebut seorang yang berkelayakan menjadi wali, ini adalah kerana keadaan wakil tersebut menduduki  tempat wali yang sebenar
 ??? ???? ?? ???? ???? - ?? -  ??? ???? ???? ????? – ?? – ?????، ???? ?? ???? ???? ، ???? ???? ????
Oleh sebab itu tidak boleh diwakilkan kepada hamba abdi  sekali pun mendapat keizinan daripada penghulunya  dan tidak sah wakil kepada orang yang fasiqkerana orang fasiq tidak boleh menikahkan anak perempuannya , jikalau anak perempuan sendiri  tidak boleh menikahkannya , sudah tentu anak orang lain  adalah terlebih utama tidak dibenarkan menikahkannya .

SYARAT  WAKIL WALI KETIKA MAJLIS AKAD
Didalam kitab“  ??????? ?? ??????? ????????karanganProf .DrMuhammad Ridha Abdul Jabbar al-‘Aaniy , halaman 256 ada menyebut :
   ???? ?????? ?????? ??????? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ، ???? ????? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?? ???? ???? ??????? ??? ??????
Jenis-jenis akad seperti akad Nikah,khulu’, talaq dengan harta, memerdekakan hamba dengan harta, maka sekiranya wakil mengakadkan akad-akad tersebut mestilah menyandarkan nama pewakil didalam majlis akad itu .
PERKARA  YANG SUNAT  DILAKUKAN OLEH WAKIL WALI
Didalam kitab “        ????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ??????” karangan al-Syeikh Muhammad  Ibnu Ahmad Ba Fadhal al-Khadramiy, hlm 170, cetakan Dar Ibnu Hazam  Beirut   Lebonan  , ada menyebut :   ? ???? ?????? ????????? ????? ?? ?????? Disunatkan kepada wakil wali meminta keizinan daripada pengantin perempuan terlebih dahulu sebelum majlis akad nikah dilangsungkan kerana mengelakkan daripada  khilaf ulama yang mewajibkan kepada  wakil wali meminta keizinan terlebih dahulu.

BIDANGKUASA HAKIM  MENIKAHKAN ORANG DATANG  KE WILAYAHNYA
As-Syeikh Abi Ya’la menyebut didalam kitabnya” al-Ahkam al-Sultaniyyah “ halaman 68 tentang bidang kuasa seorang hakim seperti katanya:
   ????? ????? ?? ???? ??????? ?? ?????، ????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?? ، ??? ?? ???? ??? ??? ?????? ????????? ???? ، ??? ?????? ???? ????????? ???.
Seorang Hakim yang dilantik  adalah diberi kuasa membuat keputusan dalam semua perkara dalam wilayahnya, Hakim tersebut boleh membuat keputusan yang melibatkan penduduk tempatan dan juga pendatang-pendatang , ini  adalah  kerana pendatang yang datang ke wilayahnya  itu adalah dikira  sebagai  penduduk tempatan
STATUS WALI HAKIM DINEGARA BUKAN ORANG ISLAM
        Menurut pandangan Imam Ibnu Abidin didalam kitabnya “Hasyiah Ibnu Abidin”  jld 4 halaman 369 ada membahaskan tentang pelantikan Hakim yang dibuat oleh orang Islam yang tinggal didalam Negara yang bukan dikuasai oleh orang Islam seperti katanya:
???? ???? ????? ???? ???? ، ????? ????????  ????? ????? ???????? ، ????? ?????? ????? ?????? ???????? ، ???? ????? ?? ??????? ????? ????? ????.
Negara yang dikuasai oleh orang Kafir ,sedangkan keadaan orang Islam yang tinggal didalam Negara itu  telah diberikan  kebebasan untuk mendirikan solat Jumaat dan  menyambut  Hari raya, Maka Qadhi yang dipilih oleh orang Islam itu adalah  Qadhi yang sah  dikalangan mereka. Oleh sebab itu  adalah menjadi kewajipan keatas orang Islam menyelesaikan segala permasaalan mereka dihadapan qadhiyang  telah dipilih itu. Berdasarkan Pandangan Imam Ibnu Abidin diatas , Hakim yang dipilih oleh orang Islam di Selatan Thailand adalah sah mengikut hukum syara’.
HUKUM NIKAH DENGAN WALI HAKIM
Merujuk  kepada kitab  “        ????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ??????” karangan al-Syeikh Muhammad  Ibnu Ahmad Ba Fadhal al-Khadramiy, hlm 174  cetakan Dar Ibnu Hazam  Beirut   Lebonan  ,  ada  membahaskan masalah ini seperti katanya:
  ??? ???? ?????? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ?????? ???????? – ?? – ??? ????? ??????? ، ??? ??? ?? ??? ????  ،  ??  ?????? ، ?? ??? ??? ،  ??? ???? ?????? ?? ??? ?????? ، ???????? ??????? ، ?????? ??? ?????
Sekira hendak  menikah  dengan  perempuan yang tidak ada wali , maka hendaklah ia menyerahkan  kuasa pernikahan wali hakim   tersebut kepada  mereka yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya seperti  Sultan ( Raja) . Maka  hakim tersebut tidak boleh berperanan sebagai wali dan penerima qabul dalam satu masa yang sama  , sebagaimana telah dihuraikan pada bab terdahulu dalam kes   (    ??? ????    )atau khalifah hakim  atau hakim yang lain .sekiramana perempuan tersebut berada dibawah wilayahnya.  Sultan adalah sama seperti  Qadhi  iaitu  beliau boleh  dinikahkan oleh mana-mana penggantinya .

JARAK YANG MENGHARUSKAN  KEPADA  WALI HAKIM
Didalam kitab “  ????? ??????? ??? ???? ?????? ???? ??????  “  anwar al-Masalik Syarh Umdah al-Salik Wa Uddah al-Nasik” karangan as-Syeikh Muhammad al-Zuhriy al-Ghamrawiy , halaman 288:    ? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ????? ??????
Sekiranya wali itu ghaib jarak  yang  mengharuskan  solat qasar   atau wali berada didalam keadaan ihram maka berpindah kepada wali  hakim
Begitu juga didalam kitab        “ Syarh al-tanbih        ??? ??????? ” karangan as-syeikh Jalaluddin as-Sayuty “   jilid ke-2  hlm 597 ada menyebut :
  ? ??? ????? ??????  ????? ???????  ??? ???? ?? ???? ???????? ??? ???? ????? Apabila  wali  bagi seseorang  perempuan  itu ghaib maka hakim akan menikahkannya   sebagai ganti  wali , ini  adalah disebabkan wali tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya  sebagai wali maka ketika itu Hakim adalah  berperanaan sebagai wali  sebagai mengambil tempat  wali yang hakiki
Didalam kitab “ Hasyiah al-Baijuriy  Syarhu Ibnu Qasim    ????? ????????  ??? ??? ????  “ jilid 2  halaman 109 ada menyebut : ( ?? ?????? ) ???? ??? ?? ???? ??????? ????? ???? ?????? ?? ???? ????? ????? ????? Turutan susunan wali  perempuan ketika ketiadaan wali hakiki  ialah Wali hakim  samada  Wali Hakim  tersebut  Wali  Am atau  Wali  Khusus  , hukumnya  adalah  sama seperti hukum Qadhi ( ada Qadhi Am dan ada Qadhi Khusus )
Seterusnya Hakim  boleh menikahkan perempuan yang walinya ghaib  yang  jarak  mengharuskan solat qasar
 “ karangan  al-Imam al-Imraniy ?????? ?? ??? ?????? ???????Didalam kitab     “ Jilid 9 halaman152  ada menyebut :
  ??? ???  ??? ????? ???? ????? ?????? ??? ??????? ??????? ، ??? ?? ???????? ????
Sekiranya  wali perempuan berada pada  jarak yang mengharuskan solat qasar  maka harus bagi wali sultan menikahkan perempuan tersebut  , ini adalah disebabkan  kesulitan meminta keizinan  daripada wali  tersebut , dalam keadaan seperti ini  maka  wali itu dikira sebagai wali yang hilang .


WALI TAHKIM : PERMASAALAHAN DAN PENYELESAIANNYA
Didalam kitab “  ???? ????????” oleh al-Imam al-Nawawi, jld 6   hlm 397 ,cetakan Dar al-kutub Beirut ada menyatakan masaalah Tahkim  seperti katanya :
?? ??????? ??? ???? ???  ??? : ??? ??? ?? ?????? ????? ?? ??? ??? ، ???? ????? ???? ??? ??????  ??? Kata Imam al-Syafei  ??? ???? ???  :
“ Apabila  terdapat didalam satu rombongan seorang perempuan yang tidak ada wali bersamanya , maka perempuan tersebut telah melantik seorang lelaki  diantara  mereka menjadi wali nikahnya sebagai ganti  walinya yang sebenar lalu lelaki tersebut  menikahkannya , maka hukum pernikahannya adalah sah.”
 ??? ??? ???? ???????  ??? ??? ???? ?? ????? ???????  ???? : ??? ????? ، ??????? ??? ???? ?????? Kerana perkara ini telah disebut oleh  as-Syeikh Abu A’shim al-I’badi (      ????? ??? ???? ???????   )  didalan kitab “????? ???????    ” sepertikatanya:  “ Tindakan perempuan seperti diatas  adalah dikira sebagai hukum “????? ”, “ AdapunMuhakkam kedudukannya adalah seperti hakim ”

Merujuk didalam kitab “   ???? ????????” oleh al-Imam al-Nawawi, jld 6   hlm 398  ,cetakan Dar al-kutub Beirut ada menyatakan masaalah Tahkim  seperti katanya :
 ????  ????????? ?? ???? ??? ??? : ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ????? ، ??? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ?????
As-Syeikh al-Bandaniji telah memetik pandangan  al-Imam Daud  seperti mana katanya:’ “ Jika sekiranya perempuan itu seorang anak dara maka tidak boleh  seseorang mengakad nikahnya  melainkan  walinya sendiri , manakala jika ia seorang janda maka perempuan tersebut  harus keatasnya menentukan siapakah yang akan mengakadkan nikahnya ( seperti Tahkim dan sebagainya, ini adalah kerana wali mujbir tidak ada kuasa mutlak dalam urusan pernikahan anak perempuan yang sudah berstatus janda ” Ini berdasarkan  sepotong  hadis yang berbunyi :
???? ?? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ???: "????? ??? ?????? ?? ?????  " Diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Abbas ??? ???? ?????bahawa Baginda Rasululah s.aw ada bersabda  yang bermaksud :
“ Perempuan yang janda adalah terlebih  berhak keatas dirinya daripada walinya”
Merujuk didalam kitab ““       ????? ??????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ??????”  olehal-Syeikh Muhammad  Ibnu Ahmad Ba Fadhal al-Khadramiy, hlm 321 , cetakan Dar Ibnu Hazam  Beirut   Lebonan  , ada menyebut:
 ??? ??? ??????? ?? ???? ??????  ????? ?????? ?????? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ، ??? ??????? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ، ??? ????? ??? ، ???? ??????
Jika sekiranya sepasang  lelaki dan perempuan telah melantik seseorang yang layak memegang jawatan kadhi sebagai Muhakkam pada menikahkan mereka berdua , sama ada ditempat tersebut ada kadhi atau imam ( pemimpim ) maka hukumnya adalah harus , ini adalah kerana “ Tahkim  ” didalam kes-kes Mal banyak berlaku dizaman para sahabat  Nabi  s.aw  dan  juga tidak terdapat seorang pun yang mengingkari perkara tersebut . makaianya  sudah menjadi Ijmak.

PENGESAHAN NIKAH  DENGAN  KHABAR MUSTAFID  DAN  KETERANGAN DENGAR CAKAP ( HEARSAY )
Definisi Keterangan Dengar Cakap:
Dalam bahasa arab dikenali sebagai   Syahadah bi al-Tasamu’ iaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang berdasarkan apa yang didengar dari orang lain atau melalui berita atau khabar yang tersebar yang diketahuinya
Bidangkuasa Mahkamah:
Mahkamah Syariah Negeri Melaka mempunyai bidangkuasa membicarakan kes-kes yang berkaitan dengan Pernikahan  sebagaimana didalam seksyen 49(3) (b)(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Negeri Melaka) 2002 memperuntukkan : “ Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah – (b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu ialah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan –           (i) Pertunangan , perkahwinan , ruju’ , perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman ( faraq) atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dan isteri.


BIDANG KUASA MENGIKUT HUKUM SYARAK
Kata Imam al-Mawardi  didalam kitabnya “ al-Ahkam al-Sultaniyah “ hlm 72 : ??? ???? ?????? ???? ??? ?????? ??? ?????? ??????? ????? ??? ?? ??????
Jika  bidang kuasa yang diberikan kepada Hakim  itu  bersifat  khusus  maka Hakim tersebut hanya boleh membicara diatas bidang kuasanya sahaja.
Merujuk kepada kitab “al-Ahkam al-Sultaniyyah “ karangan Imam al-Mawardi , hlm 98 dan kitab “ al-Sultah al-Qadhaiyyah Wa Nizam al-Qadha’    Fi  al- Islam “  ?????? ???????? ????? ?????? ?? ??????? karangan Prof Dr Nasr Farid Wasil  Mantan Mufti Mesir   hlm 166-167  , dan kitab Nizam al-Qadha’ karangan Dr Muhammad Ibrahim Abdul Hamid , hlm 77 ada menyebut : ???????? ?????? ????? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ?????? ????????? ، ?? ??????? ???????    ، ?? ????????? ??????? ، ?? ???????? ، ?? ????? ?????? ??????? ، ?? ???????? ??????? ???????? ?? ??? ??? .
???????? ?????? Seseorang Kadhi boleh membicarakan kes-kes  yang diberi bidangkuasa keatasnya sahaja seperti kes  jenayah, ahwal syahsiah ( hal-hal kekeluargaan) Muamalat, perkahwinan, talaq, harta pusaka, wakaf dan wasiat dan lain-lainnya.
PANDANGAN ULAMA TENTANG KETERANGAN DENGAR CAKAP ( HEARSAY )
            Menurut pandangan as-syeikh Muhammad Zaid al-Anbani didalam kitabnya     “ Kitab Mabahith al-Muraffah” hlm 117 cetakan Matbaah al-Sakar Mesir, 1912 cetakan kedua   menyebut:
Keterangan dengar cakap boleh diterima  jika sekiranya  khabar itu  sudah masyhur dan tersebar luas sampai  ketahap mutawatir  kepada orang yang menjadi saksi tersebut
         Merujuk didalam kitab “  ?????? ??????? ?? ????? ????????”  hlm 320 , cetakan Dar al-Bayan Kaherah Mesir  karangan Prof Dr . Muhammad Rafad  Osman  seorang tokoh ulama al-Azhar yang terkemuka ada menyebut :    ???? ????? ???????? ?? ??????? ?????????? ???? ??? ???? ?????: 1.    ??????? 2.   ?????? ?????? ، ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? 3.   ?????? ?????? 4.   ?????? 5.   ??????? 6.   ???????? 7.   ?????? ??? ??? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??????  ????????? ?? ?????? ??????? ، ????? ??????? ????? ?????????? ?????? Sebahagian Ulama Syafie berpendapat bahawa syahadah  dengan khabar istifadah ( khabar yang sudah masyhur diketahui orang ) boleh diterima dalam 9 perkara: 1.    Perkahwinan 2.    Permilikan  secara  Mutlak 3.    Wakaf  serta pengurusannya 4.    Kematian 5.    Perhambaan 6.    Perlantikan Hakim 7.    Perlucutan Hakim Perkara-perkara diatas adalah sukar dibuktikan dengan kesaksian sebenar , maka diharuskan pembuktiannya dengan syahadah khabar istifadhah seperti Hukum penentuan nasab boleh disabitkan dengan khabar istifadhah  (??????? ??????????    )
Didalam kitab  “  ????? ?????? ?? ???? ????? ??????? “ karangan al-Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hamzah al-Ramliy seorang Ulama yang tersohor didalam mazhab Syafei  dihalaman 608- 609 cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah  Beirut  berpendapat  bahawa Syahadah Hear say adalah  diterima dalam kes-kes penentuan nasab , wakaf  dan sebagainya  seperti kata beiau :
 ???????  ???????? ????? ????? ????? ???????? ????  ??????? ????????   ??? ????? ??????? ??????? ?? ????? ?????
Syahadah bi al-Tasamu’ adalah sah dan boleh mensabitkan satu-satu hukum pada bab yang  tertentu sahaja  seperti penentuan nasab, wakaf dan sebagainya .
Syahadah bi al-tasamu’ adalah bertujuan sebagai mengukuhkan atau menghikayatkan sesuatu perkara sahaja
Pandangan ini disokong dengan  pendapat Imam al-Isnawi seperti katanya:  ??? ??????? :   ?????? ????? ????? ??? ??????? Kata Iman al-Isnawi: Secara jazamnya harus disabitkan perkara- perkara  diatas dengan Syahadah bi al-tasamu’
Mahkamah juga merujuk kepada Fatwa Prof Dr. Nasr Farid Muhammad Wasil  Mantan Mufti Mesir di dalam kitab “ ??????? ????????? Cetakan Maktabah Taufiqiah Mesir , halaman 579 ada menyebut :
  ?? ??? ???????   ??? ????  ??? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ?????????  ????  ????? ???? ????? ?????? . ? ????????? ?? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? .
Tidak sah Syahadah melainkan dengan ada pengetahuan , oleh itu tidak harus  bagi seseorang itu memberi kesaksian melainkan ada pengetahuan tentang perkara tersebut .Pengetahuan  tentang sesuatu perkara  adakalanya didapati dengan cara melihat atau mendengar , atau secara  khabar  (   ????????? )  pada perkara yang sukar dibuktikan  dengan dilihat oleh pacaindera melainkan  hanya diketahui  secara  khabar ????????? pada secara ghalibnya . Khabar (     ?????????       )  ialah berita yang  masyhur dikalangan orang ramai  yang ketahap  Zhan atau pengetahuan yang menyakinkan Kata beliau lagi........... ??? ?????? ????????? ?????????? ??????? ???? ???? ??? ??? ?????? – ???  ?? ????? ??? ?????? : ( ? ?? ??? ??????? ??? ???? ? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ??? ??? ، ?????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ?????????  ???? ????? ???? ????? ?????? ) Keharusan Syahadah  bi al-Tasamu’ ini adalah  bertepatan  dengan kaedah “ istihsan “ atau kaedah Qias “ seperti katanya ::????? ??? ?????? Sebagaimana yang tercatat  dilembaran kitab    “
Tidak sah Syahadah melainkan dengan pengetahuan , dan  tidak harus  bagi seseorang  menjadi saksi  melainkan  ia ada pengetahuan tentang perkara itu, Pengetahuan tentang satu-satu perkara  adakalanya didapati dengan cara melihat atau mendengar atau daripada berita yang sudah masyhur dikalangan orang ramai Pembuktian dengar khabar “      ?????????   diharuskan disisi syarak  pada   perkara-perkara yang sukar dibuktikandengan dilihat oleh pacaindera pada kebiasaannya.

NIKAH  SHAHIH DAN FASID  MENURUT PANDANGAN ULAMA FEQH
Takrif  Nikah  Shahih : Menurut  didalam kitab  “        ???????   ” karangan al-Imam al-Syarahsi   jld 17 hlm 99 ada menyebut ;   ????  ??? ?????? ??????  ????  : ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? . Takrif  Nikah shahih :  Tiap-tiap akad nikah  yang sempurna  rukun nikah  dan syarat-syarat  sahnya serta tidak  terdapat padanya segala bentuk  mawani’  nikah
Takrif Nikah  Fasid: Didalam kitab “  al-Hukm Bi ithbat al-Nasab     ????? ?????? ?????       ” karangan  Seorang Hakim  Kementerian Keadilan  Kerajaan Saudi ‘Arabiah  iaitu al-‘Allamah Abdul Aziz ibn Madawi  al Jabir  ada menyebut  dihalaman 53 :
 ???? ??? ?????? ?????? ????  :  ?? ??? ????  ????? ??????? ?? ????? ، ??? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???????  ??????? ???? ??? ?? ???? ???? . Nikah Fasid  ialah suatu   akad nikah yang para ulam berselisih pada  keharusannya  seperti hilang  satu syarat daripada  syarat-syarat sah nikah yang telah disepakati oleh  jumhur ulama  , sebagai contoh nikah fasid  nikah tanpa wali atau  nikah tanpa  kehadiran saksi –saksi

Didalam kitab yang lain pula seperti kitab ????? ???????jld 3 hlm  98  cetakan Dar al-Ma’rifah  Beirut  1420H , ada menyebut ???? ??????? ??? ?????? ??? ?? ???? ??? ?????? ، ?? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ????? . Pernikahan itu dikira fasid apabila  syarat-syarat nikah   tidak dipenuhi , atau mengubah hukum  yang  telah  wajib disisi syarak daripada hukum-hukum nikah .
WATI SYUBHAT : Mahkamah merujuk didalam kitab “ Hasyiyah al-Dusuki ”  jld 2 ,hlm 252 cetakan Dar ihya’ al-kutub al-‘Arabiyyah  Mesir   ada memberi takrifan : ??? ??????  ????? ???? ???? ??? ?? ?? ???????? Wati suyubhah  ialah : Pesetubuhan yang tersalah  pada  orang yang halal baginya pada masa akan datang.
Manakala ulama as-syafieyyah  ialitu al- Imam as- Syeikh Ramli didalam kitabnya “ Nihayah al-Mukhtaj ” halaman 120 , jld 7 cetakan Dar a- Fikr Beirut   menyebut  takrif  wati syubhah : ?? ??? ???? ?? ?? ??? Tiap-tiap persetubuhan haram yang  tidak dikenakan hukuman hudud

Kategori  Syubhat : Didalam kitab “  al-Hukm Bi ithbat al-Nasab     ????? ?????? ????? ”  oleh  al-‘Allamah Abdul Aziz ibn Madawi  al Jabir  ada menyebut  dihalaman 62 :
 ???? ????? ?? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ????? ، ????? ?????? ??????  ، ??? ??? ????? ????? ??? ?????? ??? ???? ?? ، ???? ?????? ??? ??????? ???????? ????? ?????? Syubhad  Akad  ialah Akad nikad yang didapati padanya  syubhad dari sudut    ????  ( gambaran zahir ) tetapi tidak pada sudut  ?????akad tersebut.
Didalam kitab yang sama  pengarang ada menerangkan hukum nikah syubhat tersebut ??? ??? ??????  ??? ??? ????? ?? ???  ?????? ????? ??? ?? ??? ?? ، ??? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ، ???? ?? ???? ، ????? ?? ?????
Hukum akad syubhat : Akad  nikah yang terdapat  padanya  ijab dan qabul daripada orang yang ahli  baginya   , maka hukum persetubuhan pada pernikahan seumpama itu adalah wati syubhah dan hukuman hudud  tidak  dikenakan keatasnya   dan  nasab anak disabit dengan sebab wati shubhat  tersebut .


PENGESAHAN   NASAB
Didalam kitab “  “  ???? ????? ?????? ?? ????? ??? ???? “ karangan as-al- Syaid as-Syarif  Abdul Rahman ibn Muhammad ibn al- Husain  ibn Umar  wafat pada Tahun 1320H ada menyebut dihalaman 544 : ?َ?َ?َ ?َ??ِ??ً ?ِ?ْ ???ِ?َ? ، ?َ?َ?َ?ْ ?ِ?َ?َ?ٍ ?ِ?َ?َ?ِ ?ِ?ْ?َ??ِ?ِ ?ِ?ْ?ُ ?ِ?َ?ْ ?َ?َ?َ?ْ ?ِ?ِ?َّ?ِ ?َ?ْ?َ?ٍ ?َ?َ?ْ?َ?َ?ْ?ِ ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?ِ ?َ?ِ?ْ?َ?ِ??ِ ?َ?ِ?َ?ُ. Seorang  lelaki  yang mengahwini  perempuan yang telah hamil daripada zina , Selepas enam bulan qamariah dan dua lahzah daripada tarikh akad nikah lahir anak  dalam tempoh mereka boleh tamkim ( bersetubuh ) maka anak itu  boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut.


NIKAH LEBIH DUA MARHALAH
Didalam kitab “  “ ?َ??َ?ُ ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ ???ُ?َ??ِ ?ِ?ْ ?َ??َ?َ? ?ِ?ْ?ِ ?ِ??َ?“ karangan as-al- Syaid as-Syarif  Abdul Rahman ibn Muhammad ibn al- Husain  ibn Umar  wafat pada Tahun 1320H ada menyebut dihalaman 522 : ?َ?َ?َ ?َ?ُ?ٌ ?ِ?ْ?َ?َ?ً ?َ?ْ ?َ?ْ?ِ?َ? ?َ?ْ?ً? ?َ?َ?َّ?َ?? ?َ?ْ ?َ?ِ?ِّ?َ? ?ِ??َ ?َ?َ??َ?ِ ???َ?ْ?ِ ?َ?َ?َ? ?ُ?ْ?َ?ُ  ، ?ِ?ْ ?َ?َ?َّ?َ?ْ ?ُ?َ??َ?َ?ُ?ُ ?ِ?َ?ْ?ِ ?َ?ْ?ٍ ?َ?َّ ?ِ?َ??ُ?َ? ?ِ?ِ?ْ?ِ?َ? ?ِ?ْ ?َ?َّ?َ?َ? ???َ??ِ?ُ ?ِ?ْ ?ُ?ْ?ٍ ، ?ِ?ْ ??َْ ?ُ?َ?ِّ?ْ ???َ?ْ?َ??ُ ?َ?ْ?َ ?َ?ْ?َ?ِ ???َ?ِ?ِّ ?َ?َ?ْ?َ?ِ?َ? ?َ??  ?ِ?ْ ?َ?ْ?َ?ِ?َ? ?َ?ْ?َ ?َ?ْ ?َ?ُ?ْ?َ ?ُ?ْ?َ?َ?ً ?َ?َ? ???َّ?َ?ِ ?َ?ْ ?ُ?ْ?َ??َ?ً.?َ?ْ ?َ?ُ?ْ?ُ : ?َ?ْ ?َ??َ ?َ??َ ?َ?ِ?ٌّ ?ِ??ْ?َ?َ?ِ ?َ?َ?َ?َ?َ? ?َ?ْ?َ ?َ?ْ ?َ?َ?ْ?ُ ?ِ??َ ?ُ?ْ?ٍ ، ?َ?َ?َ?َّ?َ ??َ?َ ?ِ?ْ?َ??ُ ?َ?ْ?ِ?َ? ، ?َ?َ??َ?َ?ْ ?ِ?َ? ?َ?ْ?ِ?ٍ ?َ?ِ?ْ?ٍ ?َ?ْ ???َ?ِ?ٍّ ، ?َ?َ?ِ?َ?ْ ?ِ?َ??ِ? ???َ?َ?ِ ??َّ?ِ? ?ِ?ْ?َ?َ?َ?ْ ?ِ?َ?ْ?ِ ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ?َ? ?ِ?َ ??ْ?ُ?ْ?ِ – ?َ?َّ ???ِّ??َ? ُ. Jika seorang lelaki  mengambil  seorang  perempuan  secara paksa daripada pangkuan keluarganya dan membawa perempuan  itu lari  jauh daripada walinya kepada jarak yang membolehkan  solat qasar  atau jarak yang kurang daripada itu  , manakala  wali  perempuan  itu pula  sukar mengembalikan anaknya kepangkuannya  disebabkan  ketakutan,  maka  pernikahan yang dilangsungkan oleh Hakim Syarie adalah sah jika mereka berdua  sekufu’ dan  kerelaan  dari perempuan itu., Ini adalah kerana  para ulama as-Syafieyyah tidak membezakan samada wali perempuan yang ghaib  atau perempuan itu ghaib daripada  walinya , dan mereka juga tidak membezakan diantara perempuan itu  dipaksa  bermusafir  bersama  ataupun  dengan pilihannya sendiri  . Kata Imam ibnu Ziyyad :
 “ Jika wali perempuan enggan ( ???? ) menikahkan anak perempuannya  dengan  pasangan lelaki yang sekufu’ , dan keengganan wali tersebut sukar dibuktikan ,kemudian perempuan itu bertindak  bermusafir sejauh dua marhalah dari walinya dan mengizinkan   kepada hakim ditempat tersebut menikahkannya, maka pernikahannya  adalah  dihukumkan  sah mengikut hukum syarak.”

WAKTU  YANG BOLEH MEMBUAT   TUNTUTAN MUT’AH
Didalam kitab “ ?َ??َ?ُ ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ ???ُ?َ??ِ ?ِ?ْ ?َ??َ?َ? ?ِ?ْ?ِ ?ِ??َ?  ” karangan as-al- Syaid as-Syarif  Abdul Rahman ibn Muhammad ibn al- Husain  ibn Umar  wafat pada Tahun 1320H ada menyebut dihalaman 522 : ?َ?َّ?َ ?َ?ْ?َ?َ?ُ ?َ?ْ?ِ?ًّ? ??َ ?َ?ِ?ْ ?َ?َ? ??ُ?ْ??َ?ُ  ?? ???َ??ِ ?َ?َّ? ?َ?ْ?َ?ِ?َ ???ِ?َّ?ُ ?َ??َ ?ُ?َ??ِ?ْ?َ? . Suami telah mentalaqkan isterinya sebagai talaq rajie, maka tidak wajib mut’aah kepada isteri tersebut  pada waktu itu  sehingga  tempoh eddah tamat dan suami masih tidak merujuk kepadanya.

PENGAKUAN DI HADAPAN HAKIM Ini berdasarkan didalam kitab “    ??َ??ُ ?َ?َ?ِ ???َ?َ??ِ” karangan Qadhi Ibnu Abi  Dam , hlm 93 , cetakan Dar al-Kutub al-ilmiyyah  Beirut  , Lebonan ,Tahun 1987M bersamaan 1407 H ada menyebut:
?َ?ِ?ْ ?َ??َ ???ِ?ْ?َ??ُ ?ِ?ْ?َ ???َ??ِ?ِ  ?َ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?ِ ?َ?ْ ?َ?ُ?ْ?َ ?َ?ْ?َ ?َ?َ??ِ?ِ ???َّ?ْ?َ?  ?َ?َ?ْ?ِ Pengakuan   dihadapan hakim  adalah diterima setelah    ???ُ?ِ?ُّ  mendengar pertuduhan dibaca   keatasnya  .

HUKUM MEMBATAL NIKAH SELEPAS BERLAKUNYA DUKHUL
 Didalam kitab “     ??? ??????? ??????? ????? ??????? ?? ????? ????? ??? ?????? ???? ????? ???????  Karangan al-Mustasyar Anis Muhammad Nuri Musyawwah , Hakim Mahkamah Rayuan Emiriah Arab Bersatu (UAE), hlm 36 cetakan al-Dar al- Muttahidah, menyebut : ?َ?ِ?َ? ?َ??َ ?? ?ُ?َّ ?ِ?ْ ???َ?َ?ُّ?ِ ?ِ???َّ?ْ?ِ ???َ??ِ?ِ ?ِ?ُ?ُ?ْ?ِ ?َ?َ?ُّ?ِ ???َ?ِ?ّ?ِ?ْ?َ ???َ?ْ?ِ ?? ?ُ?ْ?َ?ُ ?ِ?ْ ?ِ?ْ?َ??ِ ???َ?ْ?ِ ?َ?ْ?َ ???ُّ?ُ?ْ?ِ ، ?َ?َ?َّ? ?َ?ْ?َ?ُ ?َ?َ?ِ?ُ ?َ?ْ?ِ?ْ?ُ?ُ ??ِ?َ ?َ?َ?ْ?ِ ???َ?َ?ِ?َّ?ُ ?َ?َ?ْ?ٌ?َ?َ? ???َ??ِ?ِ?َّ?ِ ?َ?َ?ْ?ٌ ?َ?َ? ???َ?َ??ِ?َ?ِ ?َ?َ? ???َّ?ْ?ِ?ْ?ِ . ?َ?َ?ْ?َ?ِ? ???ُ?ُ?ْ?َ?َ ?َ???َّ?ْ?ِ?ْ?َ ?َ??َ??َ ?ُ?َ??َ ?َ?ْ?ٌ ?ُ?ْ?َ?َ?ٌ ?ِ?ْ ???ِ?ْ?ِ .
Setiap akad nikah  boleh dibatalkan  selagi belum berlaku persetubuhan  sekali pun berpegang kepada pendapat yang mewajibkan setiap akad pernikahan memenuhi  syarat - syarat wali,sekiranya  sudah berlaku persetubuhan, pernikahan tersebut  hendaklah disahkan berdasarkan pendapat  mazhab Hanafi, mazhab  Maliki dalam satu pendapat  dan mazhab Hambali  , Pendekatan seperti ini membawa kepada bersifat???ُ?ُ?ْ?َ? ?َ???َّ?ْ?ِ?ْ? ( fleksibel  dan memudahkan) selama terdapat pendapat feqh yang muktabar dalam perkara tersebut .HAKIM BOLEH BERIJTIHAD DENGAN MAZHAB LAIN Ini berdasarkan didalam kitab “    ??َ??ُ ?َ?َ?ِ ???َ?َ??ِ” karangan Qadhi Ibnu Abi  Dam , hlm 54 , cetakan Dar al-Kutub al-ilmiyyah  Beirut  , Lebonan ,Tahun 1987M bersamaan 1407 H ada menyebut:
?َ??َ ???َ??َ?ْ?ِ?ُّ : ?ِ?َ? ?َ??َ ???َ??ِ? ?َ??ِ?ِ?ًّ? ?َ?َ?ّ?َ?ُ ?ِ?ْ?ِ?َ??َ?ُ ?ِ?َ? ?َ?ْ?َ?ِ ?َ?ِ?ْ ?َ?ِ?ْ?َ?َ ?ِ?ْ ?َ??ِ?َ?ٍ ، ?َ??َ ?َ?ُ ???ُ?ْ?ُ ??َِ? . Imam al-Mawardi berpendapat : “ Hakim yang bermazhab al-Syafie dalam kes-kes tertentu memerlukan berijtihat mengikut mazhab Abi Hanifah hukumnya adalah diharuskan.

KEWAJIPAN  HAKIM  MENYEDIAKAN  ALASAN  PENGHAKIMAN
Didalam kitab “  ?َ?ْ?ِ?َ?ُ ???ُ?َّ??ِ ?? ?ُ???ِ ???َ?ْ?ِ?َ?ِ ?َ?َ?َ??ِ?ِ ???َ?ْ?َ??ِ” karangan al-‘Alim Qadhi Muhammad ibn Farhun , hlm  83 , jld 1 , cetakan Dar al-Kutub al-‘lmiyyah Beirut Lebonan, ada menyebut  seperti berikut : ?َ?ْ?ٌ  ?ِ?ْ ?َ?َ??ِ ?َ? ?َ?ْ?َ?ِ?ُ ?ِ?ُ?ْ?ِ ???َ??ِ?ِ ?? ?ُ?َّ ?ِ?ْ?ِ ?ِ?ْ ?ُ?ْ?ِ ???َ??ِ?ِ ، ?َ?ُ?َ ?َ? ?َ?ْ?َ??ُ ?ِ?َ? ?َ?َ?ٍ ?َ?َ?ْ?ِ?ْ?ٍ ?َ?َ?ْ?ِ ?َ?ْ?ٍ ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ ?َ?َ?ِ?ِ ?َ?ِ?ْ?َ??ِ ?ُ?َ?َّ?ِ?ِ ، ?َ?َ?ِ?َ ?َ???َّ???ِ ?ِ???ِ?ْ?َ??ِ ?َ???َّ???ِ ?ِ????ْ?َ??ِ .
Fasal : Perkara  yang perlu bagi seorang hakim dalam menyediakan alasan penghakiman Seseorang  hakim  memerlukan kepada penelitiandan  catatan perbicaraan  serta   perlu  ada kesungguhan dalam menyediakan alasan penghakiman ( ?َ?ْ?ِ?ْ?ِ ?َ?َ?ِ?ِ )danmenyebut  sebab-sebab dalam penghakiman  (?َ?ِ?ْ?َ??ِ ?ُ?َ?َّ?ِ?ِ )  sebagai contoh pensabitan dalam kes talaq  dengan alasan suami seorang yang susah  (??????? ) atau kerana wujud kemudharatan???????.          Merujuk didalam kitab “??? ??????” karangan al-Alim ‘Allamah as-Syeikh Zainuddin al-Malibariy , hlm  612 , cetakan Dar Ibn Hazm Beirut Lebonan  cetakan 2004 ada menyebut :
?َ?َ?َّ?َ ?َ?ْ?ٌ ?ُ?َ?َ?ِّ?ُ?ْ?َ ?ِ?َ?َّ ?َ??ِ?َ ???َّ?ُ?ْ?َ?ِ ?َ?ْ?َ?ُ?ُ ?َ?َ??ُ ?ُ?ْ?َ?َ?ِ?ِ ?ِ?ْ ?َ??ِ?ِ ?َ?ْ?َ??ِ?ِ ، ?َ?? ?ُ?ْ?َ?ُ  ?َ?ْ?ُ?ُ : ?َ?َ?ْ?ُ ?ِ?َ?َ? ، ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ ?َ?َ??ِ ?ُ?ْ?َ?َ?ِ?ِ ?ِ? ?َ??ِ?ِ ?َ?ْ?َ??ِ?ِ .
Sekumpulan Ulama Mutaakhirun menegaskan bahawa adalah wajib keatas seorang hakim ???? ???????menjelaskan alasan dalam penghakimannya , maka tidak boleh diterima penghakimannya jika ia hanya berkata   “ Aku hukumkan begini-begini … “ tanpa menerangkan sandaran outoriti pada keseluruhan penghakimannya.PENGHAKIMAN  BERDASAR BUKTI  YANG  ZAHIR
Didalam kitab “?َ?ْ?ِ?َ?ُ ???ُ?َّ??ِ ?? ?ُ???ِ ???َ?ْ?ِ?َ?ِ ?َ?َ?َ??ِ?ِ ???َ?ْ?َ??ِ     ” karangan al-‘Alim Qadhi Muhammad ibn Farhun , hlm  83 , jld 1 , cetakan Dar al-Kutub al-‘lmiyyah Beirut Lebonan, ada menyebut  seperti berikut : ??َ?َّ ???َ??ِ?َ ?ِ?َّ?َ? ?َ?ْ?ُ?ُ ِ??َ? ?َ?َ?َ Sesungguhnya hakim hanya memberi keputusan berdasarkan kepada yang zahir sahaja .


HAKIM RAYUAN BOLEH MENGUBAH DAN MEMBATALKAN PENGHAKIMAN HAKIMYANG LAIN
Di dalam kitab “  ?َ?ْ?ِ?َ?ُ ???ُ?َّ??ِ ?? ?ُ???ِ ???َ?ْ?ِ?َ?ِ ?َ?َ?َ??ِ?ِ ???َ?ْ?َ??ِ  ” karangan al-‘Alim Qadhi Muhammad ibn Farhun , hlm  70 , jld 1 , cetakan Dar al-Kutub al-‘lmiyyah Beirut Lebonan,  didalam kitab “?ِ?َ??َ?ُ ???ُ?ْ?َ??ِ”   karangan as-Syeikh Syamsuddin al-Ramli , jld 8, hlm 258 dan didalam kitab  “ ( (  ???َ?َ??ُ ?ِ? ????ْ???ِ ?َ??َ??ُ ???َ??ِ? karangan Dr Jabr Mahmud al- Fashilat , hlm 178 , menyebut ada menyebut : ?َ?َ?ْ ?َ?َّ ???ُ?َ?َ??ُ ?َ?َ? ?َ?َّ ?ُ?ْ?َ ???َ??ِ?ِ ?? ?َ?ْ?َ?ِ?ُّ ?ِ?ْ ?َ?ْ?َ?َ?ِ ?َ?َ??ِ?َ ?َ?َ?ْ?ُ?ُ ?َ?ِ?َ ?ِ?َ? ?َ?َ?َ ?َ?َ? ????ِ ???ِ?ْ?َ??ِ ?َ?ْ ???َ?َ??ِ?ِ ?َ?ْ ???َّ?ِّ ???َ?ِ?ِّ ?َ?ْ ???ِ?َ??ِ . Para Ulama telah menaskan bahawa perintah seseorang hakimitu  tidak kekal pada empat keadaan dan boleh dibatalkan apabila  : 1- Bertentangan dengan  ijmak ulama 2- Menyalahi  kaedah  @ prosedur 3- Menyalahi Nas yang jelas 4- Bertentangan dengan hukum Qias.

SEMAKAN  KEPUTUSAN  HAKIM Didalam kitab  “ ( (  ???َ?َ??ُ ?ِ? ????ْ???ِ ?َ??َ??ُ ???َ??ِ? karangan Dr Jabr Mahmud al- Fashilat , hlm 178 , menyebut : ?ِ?ْ?ِ?َ??ُ ?ِ?َ??َ?ِ ???َّ?َ?ِ ?ِ?ْ ???َ?ِ?َّ?ِ : ?َ?َ?ٌ ?ُ?َ?َّ?ُ ?ِ?ْ ?َ?َ?ِ ???َّ?َ?َ?ْ?ِ ?ِ?ْ ???ُ?ْ?ِ ?ُ?ْ?َ ???َّ?ْ?ِ ?َ?َ??َ?ً ?ِ?ْ?ِ ، ?ِ?َ??ُ?ُ : ?َ??َ ??ْ?ُ ?َ?ْ?ُ?ْ? ???َ??ِ?ِ?ّ : ?ِ?َ? ?َ?َ? ???َ??ِ? ?ِ?َ?ِ?َّ?ٍ ?َ?َ??َ ???ُ?ْ?ُ ?ُ?ْ?َ?َ?ً? ?ِ?ْ?ِ ?َ?َ?ُ ?ِ?ْ?ِ ?َ?ْ?ٌ ?َ?َ?َ ??َ?ْ?ِ?ِ ?َ?ْ?ً? ، ?َ?َ?ُ ?َ?ْ?ُ?ُ . ?َ??َ ?َ?ْ ???َ?َ??ِ?َ?ِ : ?ِ?َ? ?ُ?ِ?َ?ْ ?ِ?َ? ???َ??ِ?ِ ?َ?ِ?َّ?ٌ ?َ?ْ ??َ? ?ِ?َ? ?َ??ِ?ٌ ?ِ?َ??ُ ، ?َ?َ??َ ?َ?ُ ?َ?ْ?ُ?ُ ، ?َ?ْ ?َ??َ ?َ?ُ ?َ?َ?ُ ?َ?ْ?ِ?ِ ، ?ُ?ِ?َ ، ?َ?ِ?ْ ?َ??َ ???َ?َ?ُ ?ِ?ُ?َ??َ?َ?ِ ?َ?ِّ ?ِ?َ??ٍ ?َ?ْ ?ُ?َّ?ٍ ?َ?ْ ?ِ?ْ?َ??ٍ ، ?َ?َ?َ ?ُ?ْ?َ?ُ ،?ِ?َ?َّ?ُ?َ?َ??ٌ ??َ ?ُ?َ??ِ?ْ ?َ?ْ?َ?ُ ?َ?َ?َ?َ ?َ?ْ?ُ?ُ . Semakan penghakiman sesuatu kes : Semakan ialah satu  permohonan yang difailkan oleh salah seorang daripada pihak – pihak tanpa  bantahan yang jelas padanya , sebagai contoh : Kata Ibn Farhun al-Maliki  : “ Apabila
Hit: 13 Laman Asal